Våra tjänster
 
Våra tjänster ger ett heltäckande stöd till våra kunders verksamhet under ett systems hela livslängd.

Vi arbetar iterativt för att våra kunder skall kunna planera när investeringar skall göras mer detaljerat. Arbetssättet minskar projektens storlek och utfallet kan noga kontrolleras innan nästa genomförandefas påbörjas.

Förstudie

Förstudien är nyckeln till det system du vill utveckla, den beskriver hur ett sådant system ser ut och kan införas. Krav på teknik mm fångas upp i förstudien vilken fungerar som kravspecifikation under systemutvecklingen.

Vi genomför förstudier i nära samarbete med våra kunder. Det är inte ovanligt att användare fungerar som kravställare vid genomförandet av förstudien.

Systemutveckling

Förstudien eller kravspecifikationen är basen till systemutveckling. Vi bygger systemen med moderna objektorienterade metoder och verktyg. I arbetet använder vi ett stort antal färdiga komponenter.

Acceptanstester genomförs tillsammans med våra kunder för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Installation

Vi installerar det färdiga systemet i den driftsplattform som vi kommit överens om i förstudien, acceptanstester genomförs tillsammans med våra kunder för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Support

En av de viktigaste faktorerna till framgång är att ha en väl fungerande support och förvaltningsorganisation.

Support riktas normalt till din förvaltningsorganisation. De ansvarar för den direkta kontakten med användare och kanaliserar vilka frågor som skall lösas av vår support.

Supporten säkerställer att informationen i systemet är korrekt, vi genomför kontroller av innehåll och åtgärdar eventuella fel i levererad funktionalitet. Omfattningen beskriver vi i ett supportavtal tillsammans med dig.

Förvaltning

Din förvaltningsorganisation ansvarar för löpande anpassningar av systemet, de budgeterar och genomför förändringar som önskas, samma iterativa metod som vid utvecklingen används.

Förvaltningsavtalet beskriver beställningsvägar ansvar och omfattning av förvaltningen.

Drift

En säker drift krävs om din process inte skall drabbas av störningar som kunde förutsägas.

Om du vill tar vi hand om driften på det system vi levererat, säkerställer backuper, genomför felanalyser, hanterar support på datorsystem mm. Vi skapar rutiner för ett effektivt förebyggande underhåll för att förhindra driftsstörningar i dina processer.